������� ��������� / ������ / ��������� � ������ / ���������� �� ������������� / ����������� ����� ������� ������� / �������� / ���� �������  / "��������" ������������� / �����������  / ���������� ���������� ���� / �������� ����� / ������� /

���� �����
����-����� � ��������� ����'��

�������������� ������� ��������, ����� ����� ���������� ����� ����������, ����� ���� �� �������� � ������ �� �������� ����� �� ����, ��� ����������� ������� ��������� � �������. �������-�������� ������ ����� ��� "�������� ���" (��������� ����������� ����) ������� ����� �������, � ����� ��� ������������ ��� ��������, ������, ��������, ����� �� ������� ����� (���� ��������) ������� ���� �����. ����� ������� ������������� ����, � ������� ���� ���������� �� ���. �� �.�. �������� �������� ������� ������, ���� �� ���������� �����������'�!
� �������� 19 ��. ������������ ���������� �.�. �������, �.���������, �.������� �������� ������� ��� ���������������� ��'���� ������������ ���� � �������'������� ������. ��������� ���������� ���� � �������� �.������ ����������� �������� ������������� �������� ������������������� ���� (��� � ��������� ��������������� � ����'������� ����������� � ��.) � �.�������� ��� ������ ������ ��������� ������ �������������� ��������. ����� ������� �������-���������-��������� ��������, ��������� �� "�������" ��������, ������, "������� ��������� ���" ������� � ������ ��������� ����'���� ����� ������� ��������������� ����� ������� ������, ����������� �������� �'���������� �������� ������ � ����� ��������.
�����, �������� ���� ������������ �������������� � � 50-� ����� XX �. ���������� ��������� �.�.������� � �.�.��������� ������� �� ��������� ��� ������������ ���������� ������������ �������� � ��� �� �������� �������� � ��������������� ������������� �V-��� ���. �� �.�. �� ������ ����� ������� �������� �������� � ��., ����� �������� 60-80 �. �� ���������� ���� ���������: �.�.���������� � �.�.������.
����� �� ������ ���������� ����������� �.�.��������� � �������� �.�.��������, ������ � ���� ��������� ������ ��'���� ��� ��������� � �����, � ������ ������ �� ���������� ������������� ��������� ��������� � ����������� ����������� ���'���� ������ ��� �����������. ��������� ����������� ��������� ��������� ���������������� ���������� �������� 3000-1400 �. �� �.�. ���������� ����, � ����� ����� ��������. ����������� �� ������� ������������, �� ��������� ��������� �.�.������� ������� ��� �� ������ ���������� �� ����� �������, �� �������, ��������� , V��-��� ���. �� �.�., ��� � �� ������������ ����� � ���������� ������ � � ������... � �� � ���� �.�.������� ��� ����������� ��������� ���-� ���. �� �.�. � �.����� (��� �����'��� ������ � ���'���� �������), � ����� ��������� ���������� � ���� ������� ������� ����� ����������� (����������) � �������� �������� (����������������), � ����� ������� ��������� ���������� ���� ��� ��������� ����� � �����-��������� ��� ��� ����� ������� � �������� ���������� ������.
�������, �.�.������� � ������ ������������� ����� "���������� ���� � �������� �������������� ��������" (������ ����. �., 1996) ������� �� �������� ��� ��, ��: "�� ��� "�����", ������ ���� ���� ��������� ��������� �����, "����� ������" � "����� ������", ����� ���������, ���������-��������� �����. ���� - ����� ������� � ��'� �����. ����� ������ ���� ����������� ��������� � �������������� ����'��, ��'� ����, �������, ��'����� � ����� ��������. ��������, ����'��� ���� �������������� �� ��� ��������� ���������, �� ����� ������� ��������� ���������� "������� ����".
����, ������� ������ �������� � � ������ ������� ��������� �� ����� � ��� �� ������, �� � ����������� ����� �� �������� ������� ����� ���������� ������.
������� 6200 �. �� �.�. ����� ������ ������������� �������������� ���������������� ������� ������ ���������� ������� ������� ���� � ����� ������ ������ ��� ����������� ���������� (������������ ������������� ������� �� ������ ���������� ���������� �������� ������������ ������������). ���������� � ������ �� �������� � X�� �� ������ ������ ����������� �� �.�. �������� ���'���� ������, ���� ���������� ��� (����, �� �� ��� �������� �������� ������) ������� ������������� ��������, � ���������� ������, ��������� �� ����� �� ��������� ��������� � ���������� ������������ ����� (23/V�] ��������� � �����-�����, ����������� ��.���������). ��� �������� � ��'����� � ��� ��������� ����� ������� �� ������ ����������� �� ����� ��������� ��� ������������� ������ ������� (������-������������������ �������-���������� � ������������������������� ���������������), ��� � ������� ������ ����������� (� ����������, �� ���� �������� �����, �� ���������).
���� ��������� �����, ������� ����� �������� ����������� �����, �������� ����� � ������, �� �������� �� ������������ ���'���� ������ � ������������ ���������'� ��������� �� �������� �������������'� ������� � �����-����� ������� . ������ �� ���������� ����������� ����������� � �����������, �� �������� �������� V� ���. �� �.�. ���� ������������ �������� ��������� �� �����������, ���������, � �������� - ����-������������, �������-����������� � ����������� ( �� �������� � ���� ����� � ���'��� ������). ���� ����� ����� ������������ ����������� � ��������� ������, ������� �� ���� �������� ����� �������� ����� �������������, ������������������ � ����� ������ ����, ������ � �������� ����� �������� ������� ���� ����������� � ����� �������� �������.
� �������� V ���. �� �.�. ������� ����� ������ �������� � ������������� �������������� � �������'�, ��������� ���� ��� ������� ���������� ��������������� ������������ �������� �����. ��������� ������ �������, ����� ������������������� ������ ���������� �� �������, ����, � ����� � �� ������������ ������, �� �� ���� ����-������������� �������� ����������� �����������. �������� �������� - �� ������� ������������, �� ���� � ��������� (� �� ���������, �� ������� �����, ������ � ��.) ������� ������.
������� ����������� ������������ ������ ��� ������������ ���. ������� ����������� � ��� (�����) �� � ������ (������), ������ � ��������� ���� �� "����� � ����". ��������� ����� ������ �� 500 �� � � ���������� �� 40 ����� ������� ���� ������������ ���������� (�������� � ������ ���������� ��������-"�������" � ����������� ������-��������) � ����������� ������, ������ � ��������. ����� ��������� ���, �� ���������� ��������� ��������� ����� ���������� ��������� ������, ������������ � �� ���� ������ ������ � ���������� ������������� ������� (���. ���� ����������� �������� ��� ���������� ��������� ����� ����'�� � ��������, ��� �������� ������� ��������). �������-��������� ������������-������ ������ ���� ����������-������� ����� (����, ���������������� � ��. ��������), �� ������� ��� ������� ������ ��������� � ������ ������������� �����������.
� XX�V-XX�� ��. �� �.�. ������� ��������� ������ � ��������� ������� ������������� ����������, ������� , ���������� ���������� �������� ������ � �������������������� ������, �� ������� ��������� ������ ������������ ������ �� ���� ������������ �������������� ����� ������ � �������� �����������. ����������� ���������� ���������� ���������� ������ �� ����������� �������� ��-���� (���� �� ��������� ���'���� ������), ������������� ���� ����� ��������� ����� ���������� �������� ������ (� ������.. �����-�����). ����� �� ����� ���� �������� ������� ������� �������������� ������ (� ��� ������� � ����� �� �������) ��� ������� �������� ���� � ���� ����, �������, ������� , ���������� �����.
���������� ��������� ��������'���� ��� �������������� ���������� �������� �����������, ������������� �� ���������, � ����� ��������� ����������� ��������, ���������, ������������, ��������� � ����������� ����� ��������. ������-�'���� � ��� - ����������� �������� ������, ��������� (������) � ��������� (��������� ���������� � ����� �������� �������). ����� �����, ����������� ���������� ��������, ������ ��������� ���������, ������ � ��������� ��������� �� ����������� -"������������" ��������������� ��������� �������� � ��������, � ����� ������ ������ ���� (���. ������ �.�.������� "������ �������������� �����" � ������ ��������). ������� ����������, �� ���� ������-�������������� �� ����������������� �������, ��������� - ����� ������ ���������; ����� (� �����, ������� �, ������ � ������, �������� � �������) - ��������; �������� �� - ����'������� (���� �� ��� � �������� �������� "� ������� ��������", ����� ��, �����������, �������� �������������������� ��������� ����������, ���������� � �� ������� ��������, � ����� ���������� � ��� ������� ���������� ����� � ������� (������. �����), ������������ � �.�. ����������� ����� ���������� ��������������-�������� ���� � ����'������� ����). � ��'���� � ����� ����-���������� ������� ����� ����� ���������� �� ��������� ��������. ����������� ��������������� ����������� � ������������ ���� ����� �������: ���������, ����������, �����������, ���������� ��������, �� ���� ����������� � "� ������ ������� � ������� ����� ��� �������, �� ���� �������� � ������ (�� �������), ���� � �������. �������� ���������� ���������."
�������� ����������� ��������-�����-���������� ������������� ������� ����������� ��� � ��������-����������, �� �� ���� ������ ���� �������������� � ������������� ������, � �������� ������� ��������������� ������ ��������� � �� ������� � �������. �������� ������ ������� ��������� ���� �������� ���������� � ���������� �����������'� (����� ������� ������������ �� ��������������������, ����������� �� ����������� ������������� ���������), �� ����� ���������� ����� �������� ��'����� �� ��������� � ����������� ������ � �������� ����, ������� , � �����-�������.
����, ���� � �� ����'������, �� �������'������ ������� ����� � ������� � ������������ � ���������� ��������� XX�V-XX�� ��. �� �.�. �������� ������ ������������ �� �������� ������� � ������ (����������� ������� 2390 �. �� �.�. ����� ����������� ����������� � ������). ��� ��� ������� ������� ����, ��������, � ���� �� ������� ����� (���� ������ �������������� ����-����) � ���� (�� ��� ���� ����������). � XV��-X� ��. �� �.�. (������� ��, � ����� ������� � ����� ���������� �����) ������ ������� �������'������� �������, ������, �������, ��. ������������ � ������ � �������, ��������� ��� ��'� ��������, ����� ���� ������ �'��������� ������. ����� � ���, �������� ������, ����� ��������� ����������� "�����������" � ����. ������� �� ������, �� ���������� � �� ����������� �����, �� �������-������������ ������ ������� � ����������� �.�. ����������� ����� �� ����������� ����'������ ������� (��� �� �������� ���������, �� ��������� ����, �������� ������� ������������). ����� ��� �������� ������������� ����� ������������� ������, �������� � ������� " �����������, �� �� ����������," ���������-��������� ����������, �� �.���������� � �.������� ����������� ������ �� ������ ����'������� ���. �� � ���������� ����� �� ��������'����� ������������ � ���� �� ������ ��������, �� ���������� � ���������'�.
����� ����������� ���������� ������ ������� ������ � ���������������� ����������: ����� ��� ���� �� ������� ��� ������ ��������� �� ���, �� ������� ������ ���� ������ � ���� ���� ������� ������ �������� ��������� �������, ��������� ��������. ��� ������������� ����� ��� ��������� � ���� ��������, (������ ������ �����?). � ����� ����� �������� �������� �(���)�� � ���(���)�, �� ���������� �������� ��������, ��������� ����� ���������. �� ������� �������� ������-�������������� ���������� ��������, ��������, ����������� ��� �������� �������� ������, �����, ������� (���������, ����������� ���������� �����, ���� �����), � ����� ������� � ������, ����'������� ���� � ������. ��������, ��� ���� ����� ��������� �������, ������� � ������ �������������, �� ���� ���� ���������� �� ���������� ��������� ������� ���������������� ������ ������ �������� ��� ���. �� �.�. ���� ���� ��� ������, ���������������� � ������ �����-���������. � ������, ����� �������������� ����� ��������� � �����-� (������� 2390-2220 �. �� �.�.), ����������� ����� ������.
20-������ �������� ��������� ��� ����� ��� � �V ���� ���� ����������� � ������ ����������� �������, �� �������� ��������� ������-���������� ���� ��������� ��� ���������� ������������-��������������������� �������� ������, � ������ � ������� ���� ��������� ��������-������������ ����� ������ ���������� �����������'�. � ���'������� ��� ������� ������ (������-���������� ���������) �� ����������� (��������������) ����������, �� ��������� � ��� �� ��� - � XX��� �. �� �.�. - ����� ������ � ����������-������������� ���������� ������� �����. �� ��������� ���������� � ��������� ����� ����, ������������ ������ ����, � ������ �� ��������������� ����� ��������, �� ��������� ����� ������. ��� ����� ��'� ��������, ����� ���� � ���������� ������ ��������, ����� ���������� �� ����-�(����)-���, "���������- ���� ���" (������ �������������� � �����, � � ������ - ����������� ��� �������������� � ����, �� ����� � � ������). ��� ����� ��������� ���� �������� ���������� �� ������� ��� ����� ������������� ���� � ��������������� ������ �� ������ ����� ��� ����� ����, �������� ������� �����.
��� � V �. �� �.�. "������ �������" ������� � ������� ������ �������� ��� ��������� ������������� �� ����� ��� ���������� ������ �������� � ��������. ��� ���� �������� ��������������� ���� �������� ���� ��� ��������. ��� ���� ������������ ��������� ��� ��� ��� ������������� ���� � ������� � ���� ����. � ������ ����� ����� ��'�������� � �������� ��������, ��������, ��� (��� �������� - ������ ����� � ���������, ���������� ������, ���� ���� �������� �������� ��� ������ ������ � ���������� ���� ���������� �����), � ����� ������, ������ � �����, ���� ����� ������� � ������� "�������� ����". ��������� ������������� ���� ������ ����������� �������� � ������ � �������� ��������� ���'���� ������: �����, �� ������ ��� ��������� ����, ������ ����� ��������.
����������, �� ������������ "����" ������� ������ (�� ������ ������ ���� ������� ������������� ���), � �� ����� ���������� �� ������ ����������� ���� ��������� �� ��������������� ������ � �.�., ��� ����� ��������� �� ��������� ����. �� ���������� �� �� �����������, � ����� ��������� ��� ������� ������� ��� ���������� ���� � ���������. ���� ���������� ��������������� �������� ������������, �������� ����� ��������� ���������� ������ ��� ������ ���� ������ ��� ��������� ������ � �������� ������������� ������� ��������. ������ ����� �� �����������(���� ��?) ��'���� ��� ������ ��������, �������� ���-���� �� ������������� ����� ����, �� ���������, �� ���� �, ������ ���� ��������-�����-����'������� �������. ������ � ���, �� �������� ����� ���������� �� �� "��� ����", � �� "��� ������". ����� �������� ������������ ��� ������� �� ����� ����������� ����������: �������� ����������� ���������� ��� ����� ���'������� � ������� ����������, ��������������� � ������������, � ��� ����� ������ �� ����� ���������� ����������� ��� "������� ����". ���� ����, ������-"�������" ������ � ������ ����������� ����'�������� ������, ���������� ��������, ��������������-��������� ��������. (��������� "�����������" - ������� �������-������ "��-����-������" - �������� �.�.��������, ���. "����� � �������", 1989, � 9, "�� ��������� ������" //�������� ���������. �., 1989, "������ ��������"�� ���� ���������� - ����. ���������.)
"��� �����" ������ � ������ �������� ������������ ���, "������� ���'���� �����" ����������. ���� ������������ ����������� ��������� ����� ������� ���� (2200-2000 �. �� �.�.), �� ���������� �������� � ���� ���� �������� ������� � ��������������� �������, ��������� �������������� � ��� �� ��� � ���������� �����������'�. �� ���'��� ����� ���������� ���� �������� � �������, � ����� ����� ���, ������� ����� �� ��������� ������ ������. ����� ������� ������ ����� �������� ��� ��, �� ��������� ��� ������ ��������� �� ���������� ����� ������� � ������ � ����������, ������ �������� � ����, �� �������� ��� ���������� ���� ������������ ����� ���, �� �������� ���� ����������� ����� ������� ��� ����. �� ��������� �������� ��������, ����� ������ ������ � ������ ���� �������, � ������� ����� ����� �� ���� ����, ��'� ����� - ������� - ������� ������ ��� ������� (������ ���������). ���������� ������� ������������� ��������� ���������� �����, ���������� ��� ��� ��������� ���� ���������� - ������. ������� �������, � �������� ��������, ����������� "������ � ����� ������" ��� ���������� ���������, ������� � ������. ���������� �������������� ��� ������ ���� ��������� ��������� ������� ������������ ������� ������ ��� ����� � ��������, ��, ������ ����� �������, �������� � �� ������ � ������� ����� ������� �����. ��������� ������ ������, ����� ��������� ��������� ����� ���� � ���� � ���������� �� ����� �����. �������� ����� ������� ������ ������� �������� �� ������� ������ ������� ����� � �����'�� ������. �� ���� � ������(��), ����� -"������������ (�������) �����", � �������-�������� �������� ����'�������� ��������. (���������� "�������-������" ���. �.�.�������. �������� �����. �., 1990. - ����. ���������.)
� � ���������-��������, � � �����-�������� �������� ������������� ������� �� ������ ������� ����������� ��������� �� �������� �� ���. �� �.�. �� �� ����� ����������� ���� ���� V-V� (2000-1700-1250 �. �� �.�.). ���� � � ������-�������� ��������� (� �. ������� ����������� ���.) ��� ��������� �����, ����� ���������� ����� � �������������� ������ (������� 800 �. �� �.�.) �� ����� ����������� ������������ ���� V-V� (1250-1020 �. �� �.�.), �� ���� ����������, �� ��� �����, ��������� ������. ��������, �����, �� ������� �������� "�����-����������" ���������, ������� � �������������� ���������� �� �������� �����, ��� ������� ������, �������� �������������� ��������� ������ (� ����� ���������� ������� �� �������� �����, �� �������� � ���������'� � ������ ��������� ����). ���� ������ ���� ��������� ����������� ������ ������, �������� - ������� �� ����������� ��������, � ����� - ��������� ���������� ������������ �����, �� ����'��� ����� �������� ��� ������� ������������� ������������ (���. ���� ��� ���������� ���������-������), ������ ( ������ � ������� �����-�������), "������"-�������� ("��������" ������� , ���� �������� �� �������� ������, ��������� �������� - ������. � �������� ���������������� �������� ���������, � ������������� " ����������� �����" �����������, � ������ ����������� ������������� ������� - ��������� ���������� ������������� � ����-�����f) � ��.
� ����������� �.�.�������� "��������� ������� ����'��" � "��������� �������� ����" ����������� ������ �������������� �����, �� ����� ���������� � ���������������� � ��� ���������� ������������ ������ ����� ����� ������������� � ������ ���������� ��� �������, ������� � �������� ��� ������ ���������-�����������. �������� �������� � ������ �������� � ���������'� ������������ �������������� ������� ������������ ��������, �� ������������� �� 25 ���� ����� ���������� ���������. ���������� ������ ����� �: ������ ���� ���������� ������� (� ����������� ������ �� ����� ����������, �� �����������, ����������� ��� ���������� "�������� ����" ��������, ����������� ������� � ��������) � ������� ��� ����������� ������ � ����� (��������� �� ���� ����, �� ���� ������� ������� ������� � ����������� �������� ��������, ��� ���������� � �� �������), � ����� ���������� ����������� ����������� � ������ ��������������� ���������� � ������ ������, ������������ � ���������� �������, �������, �����, �����-���������� �����, �� ������, � �.�.
� �������������� ������� � ������, � ����� �������� ��������� ������������� ���������� �������� ��� ���������-������������ ��'���� ���������� ��������. ��������� ��'����� ���� � ����� ���������� � "����� �� ����� �������" ����� ����-�� ���� ������ �� ����, ���� ������, ����� ������, ����� �������� ������. �� ����������� ������� ���������� "������� �����" � �� ��������-��������� ����������, ����������� ��� ��������� ����'�� ��� ��������� ����������, ���������, ���������������� ������ � �������. ��� �����, ����������������� � ������� ����� ���� ��������� "������� ��������� ���" ��� ����������� ������ ����������� ����'�� � �������� (�������� ����������� ������ �������) ��� ����� �������� ������ � ����, ������ ����������� ����������� ������� ����'��.
���������� ���� ������ ���������� �������'�� � ������ ����������� � ��������'����� � ��������������� ��������� � ������������� ������� �������� ���-�� ���. �� �.�., ������� � ���� ����������������, ����������� � ����� ������� ������, �� ���� �� ����� ����� ������� ����� � ������������ � ���������-���������� �������� ������������� ������� �����.